schroevers


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruiksvoorwaarden:

Door gebruik van deze Website geeft u aan in te stemmen met al deze bepalingen, voorwaarden en aanduidingen.
Deze Website is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze Website worden verkregen te wijzigen, kopiŽren, distribueren, verzenden, tonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen.
Deze Website kan links bevatten naar Websites die door andere partijen worden geŽxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Schroevers heeft geen zeggenschap over dergelijke Websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.
Schroevers behoudt zich te allen tijde het recht voor om uw toegang tot enige of alle Gemeenschappen zonder voorafgaande kennisgeving te beŽindigen.
Schroevers is niet verplicht toezicht te houden op de Gemeenschappen. Schroevers behoudt zich echter te allen tijde naar eigen goeddunken, het recht voor alle informatie te verstrekken die krachtens enig toepasselijk recht, voorschrift, juridisch proces of verzoek van de overheid benodigd is, of informatie of materialen geheel of gedeeltelijk te bewerken, niet openbaar te maken of te verwijderen.
Door het openbaar maken van boodschappen, het uploaden van bestanden, het invoeren van gegevens, of door zich op enigerlei andere wijze bezig te houden met communicatie door middel van deze Website, geeft u Schroevers toestemming om: dergelijke uitingen te gebruiken, wijzigen, kopiŽren, publiekelijk te tonen, publiceren. Het voorgaande omvat tevens het recht om alle intellectuele eigendomsrechten in dergelijke uitingen te exploiteren, met inbegrip van maar niet beperkt tot rechten ingevolge wetgeving inzake auteursrecht, handelsmerken, dienstenmerken of octrooien onder enig toepasselijk rechtsgebied.

De informatie en services die in deze Website zijn opgenomen, kunnen onvolkomenheden of drukfouten bevatten. Er worden periodiek veranderingen aangebracht in de informatie op deze Website. Schroevers kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen in deze Website aanbrengen. Schroevers staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en nauwkeurigheid van de informatie, services en daarmee verband houdende grafische gegevens opgenomen in deze web site, voor welke toepassing dan ook. Al dergelijke informatie, services en daarmee samenhangende grafische gegevens worden geleverd in de huidige staat en zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijk dwingend recht is Schroevers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, aanvullende, incidentele en bijzondere schade, gevolgschade of enige andere schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van het verlies van gebruik, gegevens of winsten, voortvloeiend uit, of op de een of andere wijze verband houdend met, het gebruik of de werking van deze website, met de vertraging of het onvermogen om deze website te gebruiken, de voorziening van services of het falen om services te verlenen, noch voor enige informatie, services en daarmee samenhangende grafische gegevens die via deze website worden verkregen of die anderszins voortvloeien uit het gebruik van deze website, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of anderszins.

Schroevers behoudt zich het recht voor om de bepalingen en aanduidingen waaronder deze Website wordt aangeboden te wijzigen.

Voor de inhoud van deze Website geldt: Copyright © 1999 Schroevers. Alle rechten voorbehouden.

 

[Terug bovenzijde] Alle rechten voorbehouden.
[Gebruiksvoorwaarden
] [Privacyverklaring]

© 2001 Schroevers.